Úvod  /  tisková data / polygrafický slovník

Polygrafický slovník

A

Antikva

Tiskové písmo vzniklé v 15. století se zaoblenými tahy a delšími dotahy, které zajišťují lepší čitelnost písma.

 

Arch

List papíru určitého formátu, který se vkládá do tiskového stroje. Poté se může jednou či vícekrát složit a stát se tak základní součástí knižního bloku.

 

B

Barevnost

Určuje počet barev na jedné straně papíru lomeno počet barev na straně druhé. Např. 4/4 udává tisk čtyřmi základními barvami (C = cyan, M = magenta, Y = yellow, K = key), kterými se tisknou většinou plnobarevné obrázky. K základním barvám lze přidat tzv. barvy přímé (PANTONE), jejichž odstíny nelze získat smícháním barev základních.

 

Barva

Subjektivní vjem, který vzniká po dopadu odraženého světla na sítnici oka. Pro objektivní vyjádření tohoto vjemu používáme barvové prostory, nejčastěji CMYK (pro ofsetový tisk) a RGB (pro zobrazení na monitoru).

 

Barvotisk

Obraz vzniklý přesným soutiskem základních popř. přímých barev.

 

Barvový profil

Nebo-li ICC profil, je datový soubor definující vztah mezi hodnotami vstupního resp. výstupního zařízení a jim odpovídajícími barvovými souřadnicemi z nezávislého prostoru, které popisují vzhled barvy.

 

Barvový prostor (režim)

Prostor sloužící k popisu barev, kde každá barva je popsána jedinečnými barvovými souřadnicemi. Nejčastěji používáme prostory CMYK (pro ofsetový tisk) a RGB (pro zobrazení na monitoru).

 

Bigování

Zmáčknutí zpracovávaných archů v úzké lince za účelem jejich snadného ohýbání a skládání tzv. rylování.

 

Blok

Soubor listů nebo složek tvořící vnitřní část publikace, spojený po jedné straně s obálkou do knižní vazby.

 

Bod elementární

Nejmenší bod, který je výstupní zařízení schopno realizovat. Jeho velikost definuje rozlišení tohoto zařízení v bodech na 1 palec. V případě tiskáren jej označujeme Dot (DPI), v případě monitoru pak Pixel (PPI).

 

Bod tiskový

Pomocí velikosti tiskových bodů umístěných v síti, tzv. rastru, se simuluje odstín dané barvy. Čím menší bod, tím světlejší barva.

 

Bod typografický

Jednotka typometrického systému udávající velikost písma, kterou zavedl v r. 1737 P. S. Fournier a v r. 1774 upřesnil F. A. Didot. Systém vychází z pařížské stopy (32,48 cm), která je rozdělena na 12 palců, 12 čárek a 6 typografických bodů, tzn. že 1 bod = 0,3759 mm.

 

Brožura

Tiskovina sestávající z obálky a bloku, která se liší typem vazby (viz Vazba) – sešitová, lepená, bloková, šitá atp.

 

C

C (Cyan)

Jedna z tiskových (výtažkových) barev – azurová.

 

Cicero

Jednotka typografické měrné soustavy jejíž název je odvozen od Ciceronových Listů, vydaných s touto velikostí písma v Římě koncem 15. století tiskařem Sweynheimem. Pro typografická měření se užívala kovová měřidla zvaná cicerátka (1 cicero = 4,513 mm = 12 bodů).

 

CMYK

V tisku se zpravidla používá k reprodukci barevného obrazu rozkladu barev do několika barev procesních (výtažkových), tj. C=cyan (azurová), M=magenta (purpurová), Y=yellow (žlutá), K=key (černá).

 

CtP

Zkratka Computer To Plate, což je technologie elektronické montáže a osvitu z počítače přímo na tiskové desky, tedy bez použití klasických filmů jako mezikroku.

 

Č

Čtverčík

Čtverec o rozměru stupně písma.

 

D

Data

V polygrafickém průmyslu se využívá velkého možství datových formátů pro definici textových (*.rtf, *.doc, *.txt), vektorových (*.ai, *.eps, *.cdr) a rastrových objektů (*.bmp, *.gif, *.jpg, *.tiff). Pro společné ukládání grafických a textových objektů pak existují další formáty, mezi nimi především nejčastěji používaný formát *.pdf. Tento formát slouží právě pro přenos grafických a textových dat do ofsetového tiskového procesu a pro jeho úspěšný průběh je třeba dodržet zásady správné tvorby tohoto formátu, viz Kvalita dat.

 

Denzita

Optická hustota barev, která je přímo úměrná tloušťce vrstvy a koncentraci látky, která dopadající světlo absorbuje. K jejímu měření se v ofsetovém tisku používají denzitometry, které měří hustotu barev odražených od tzv. škály.

 

Didot

Jméno francouzské rodiny tiskařů a vydavatelů, věnující se tomuto oboru po čtyři generace. Díky svým úspěchům a přínosům v oblasti tisku, typografie a vydavatelství propůjčila své jméno měrnému typografickému systému, který zdokonalil François-Ambroise Didot (1730-1804) a písmu Didot vytvořeným Firminem Didotem (1764-1836).

 

Digitální tisk

Tisková technologie při níž probíhá tisk přímo z digitálních podkladů přenesených do tiskového stroje bez reálné tiskové formy. Pro svoji finanční výhodnost v malých nákladech se také někdy nazývá tisk malonákladový.

 

Dotisk

Dodatečný tisk nákladu ze stejných, již použitých podkladů.

 

DPI

Dots Per Inch – viz Rozlišení

 

DTP

Zkratka Desktop Publishing označující část polygrafické výroby, tzv. předtiskovou přípravu, realizovanou pomocí počítačů. Předtisková příprava zahrnuje několik fází od konceptu přes zpracování textu a obrazu až sazbu a archovou montáž.

 

Duplex

Rozklad obrazu do dvou tiskových barev pro reprodukci tónových předloh, např. fotografií s barevným nádechem.

 

E

EAN

European Article Numbering – jeden z mnoha typů čárových kódů sloužící k označovaní spotřebního zboží.

 

Egyptienka

Tiskové patkové (serifové) písmo bez stínovaní, které má stejně silné patky jako ostatní tahy.

 

F

Falc

Viz Lom.

 

Flexotisk

Tisková technologie určená především pro potisk obalových materiálů. Umožňuje potisk nesavých materiálů jako jsou plasty nebo kov. Patří k technikám tisku z výšky, kde jsou tiskové prvky vyvýšeny nad netisknoucími místy.

 

Font

Datový soubor, který definuje určité písmo. Při výběru fontu je třeba dávat pozor, aby obsahoval kompletní znakovou sadu včetně českých znaků a při tvorbě tiskového PDF je nutné, aby byl tento font k PDF připojen.

 

Formát

Rozměr papíru vyjadřovaný udáním šířky x výšky v milimetrech.

A0 (841 x 1189)  B0 (1000 x 1414)

A1 (594 x 841)  B1 (707 x 1000)

A2 (420 x 594)  B2 (500 x 707)

A3 (297 x 420)  B3 (353 x 500)

A4 (210 x 297)  B4 (250 x 353)

A5 (148 x 210)  B5 (176 x 250)

A6 (105 x 148)  B6 (125 x 176)

 

Formáty A4, A5, A6, B4, B5 a B6 jsou formáty knižní. V kalkulaci je také třeba rozlišovat výsledný formát od tiskového. Např. výsledný A5 může být A4 složený nebo A4 výsledný může být A3 složený.

 

FSC

Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

 

FTP

File Transfer Protocol – způsob přenosu dat mezi klientem a tiskárnou, kde zákazník prostřednictvím svého účtu ukládá data přímo na server tiskárny.

 

G

Gamut

Rozsah reprodukovatelných barev. Proto pozor např. při převodu barev z RGB do CMYK, protože CMYK má menší gamut než RGB a tudíž dojde ke ztrátě resp. změně něterých barev v dokumentu.

 

Glyf

Grafická podoba znaku – písmene.

 

Grafika

Součást polygrafické výroby resp. předtiskové přípravy, kde vzniká návrh vzhledu – designu – tiskoviny. Vzniká zde často také sazba a vlastní tisková data pro následnou archovou montáž.

 

Gramáž papíru

viz Plošná hmotnost papíru

 

Grotesk

Lineární bezpatkové písmo.

 

H

Hlubotisk

Tisková technologie u níž jsou tiskové prvky zahloubeny tiskovými jamkami, ty se vyplní barvou a ta se vysokým tlakem otiskne na potiskovaný materiál. Sem patří např. tamponový tisk, ocelotisk a umělecké techniky.

 

Hřbetník

Lepenková část tuhé vazby vložená mezi přířezy přední a zadní desky a nalepená na potah, tvořící hřbet publikace.

 

I

ICC profil

Viz Barvový profil

 

Imprimatur

Písemné schválení objednavatele k započetí tisku. Značí se zkratkou "k tisku" nebo "OK" nebo "impr", s datem a podpisem.

 

Iniciála

Obvykle první znak odstavce zvýraznění pomocí většího stupně písma.

 

ISBN

International Standard Book Number – numerický čárový kód určený pro identifikaci neperiodických publikací typu knihy, sborníku nebo ročenky.

 

ISO

Systém certifikace jakosti.

 

Italika

Doprava nakloněná verze tiskového písma.

 

J

JDF

Job Definition Format – formát sloužící k uchovávání dat v průběhu celé polygrafické výroby a k předávání informací mezi zařízeními bez ohledu na výrobce, vytvořený firmami Adobe, Heidelberg, Agfa a MAN Roland.

 

JPG

Joint Photographic Experts Group – datový formát sloužící k definování rastrových objektů.

 

K

K (Key, blacK)

Černá barva doplňující ostatní výtažky a dodávající celkovému obrazu na kontrastu.

 

Kalibrace

Proces optimalizace a stabilizace vstupního nebo výstupního zařízení v polygrafické výrobě.

 

Kapitálek

Ozdobná textilní lemovka vlepená do hlavy a paty hřbetu knihy, přesahující jeho okraj - zakrývá šití.

 

Kapitálky

Řez písma, ve kterém jsou minusky nahrazeny verzálkami a kresleny na střední výšku písma.

 

Karton

Tuhý papír s vyšší plošnou hmotností určený k výrobě obalů, obálek publikací. Lze jej také potiskovat a dělí se nejčastěji podle povrchové úpravy na nenatíraný, jednostranně nebo oboustranně natíraný.

 

Kašírování

Plošné spojování dvou nebo více materiálů pomocí lepidel, kde například u obalů bývá potištěný křídový papír umisťován na lepenku.

 

Knihařský arch

Arch zpracovávaný v knihárně, tvořící jednu složku.

 

Knihtisk

Nejstarší tisková technika vynalezená roku 1440 Johannesem Gutenbergem. Patří mezi techniky tisku z výšky, kde jsou tiskové prvky vyvýšeny nad netisknoucími místy.

 

Knižní desky

Obálka publikace při tuhé vazbě, sestávající se z lepenkových přířezů (přední a zadní deska) a hřbetníku.

 

Korektura

Vyznačování oprav v tiskovině a jejich následné zanesení do tiskových dat.

 

Kurzíva

viz Italika

 

L

Lakování

Patří mezi zušlechťovací práce a finální tiskovinu chrání před vnějšími vlivy a tím prodlužuje její životnost nebo také zvyšuje její vizuální kvalitu. Lak je nanesen na celé ploše nebo jen na vybraných místech, pak se jedná o lakování parciální. V případě použití většího množství barev v tiskové ploše může být tiskový lak i nezbytný.

 

Laminace

Zušlechtění povrchu po tisku k získání větší odolnosti proti vnějším vlivům. Můžeme tím však také docílit změny vzhledu tiskoviny použitím lesklého, matného nebo strukturovaného lamina.

 

Lepenka

Papír o hmotnosti obvykle nad 250 g/m2. Vyrábí se spojením a slisováním několika prvotních vrstev za mokra (skládačková, knihařská nebo vlnitá).

 

Leták

Graficky vytvořená tiskovina menšího formátu a informativního, propagačního charakteru. Je použit obvykle jeden list, který může být i skládaný.

 

Ligatury

Neboli slitky jsou dvojice určitých znaků, které vedle sebe tvoří jeden nedělitelný znak, např. fi nebo ft.

 

Lom

Místo přeložení papíru nebo kartonu. Podle směru skládání dále dělíme lomy na křížový a souběžný.

 

LPI

Viz Rastr tiskový

 

LWC

Light Weight Coated paper – lehce natíraný papír o plošné hmotnosti od 51 do 70 g/m2. Používají se pro tisk barevných letáků a katalogů.

 

M

M (Magenta)

Jedna z tiskových (výtažkových) barev – purpurová.

 

Maketa

Model tiskoviny zhotovený tak, aby mohl být posouzen vzhled, váha, rozměr a konečná úprava výrobku.

• Reprodukční maketa – maketa složená ze stránek s obrázky vlepenými nebo zakreslenými do zrcadla sazby.

• Knihařská maketa – maketa knižního tvaru zhotovená v měřítku 1:1 ze složek nepotištěného papíru určeného pro tisk.

 

Minusky

Nebo-li minuskule jsou znaky malé abecedy.

 

Moaré

Pravidelné rušivé obrazy, které vzniknou interferencí tiskových bodů jednotlivých výtažků, pokud tyto nejsou natočeny pod specifickými úhly (Y=0°, C=15°, K=45=, M=75°) nebo pokud se k nim například přidá rastr naskenovaný z tiskové předlohy.

 

Montáž archová

Neboli vyřazování, následuje po sazbě a spočívá v umisťování stran tiskoviny na tiskový arch v závislosti na dalším zpracování.

 

N

Náhled

Před tiskem jsou digitální podklady kontrolovány (nahlíženy) zpracovatelem pomocí preflightových nástrojů kvůli technické správnosti dat (viz preflight) a na monitoru kvůli barevnosti, která je kontrolována buď zákazníkem, nebo podle nátisku.

 

Náklad

Smluvně sjednaný počet výtisků určité tiskoviny. Důležitá informace pro stanovení ceny, protože jistá část výrobních nákladů má fixní charakter a výsledná cena za tisk 1 ks může být s rostoucím nákladem nižší.

 

Nátisk

Kalibrovaná simulace tisku pro kontrolu nastavení barevnosti. Jde o vzor barevnosti podléhající normě ISO.

 

Normostrana

Strana textu obsahující 1 800 znaků včetně mezer.

 

O

Ofsetový tisk

Nejrozšířenější tisková technika, při které se tisková barva přenáší na potiskovaný materiál z povrchu tiskové formy nepřímo přes ofsetový válec s potahem. Ofsetový tisk lze rozdělit na archový – jsou potiskovány ploché archy, a rotační – potiskovaný papír je navinut na roli.

 

Osvit

Část polygrafické výroby, poslední krok předtiskové přípravy, při němž jsou přenášena tisková data účinkem záření na fotocitllivou vrstvu tiskové desky – v našem případě CtP.

 

Osvitová jednotka

V našem případě bubnová osvitová jednotka s vnější účinnou plochou, kde jsou tiskové desky uchyceny na povrch bubnu a na ně jsou laserovým paprskem přenášena tisková data.

 

P

Pantone

Systém barev používaných v polygrafickém průmyslu. Obsahuje číselně označené vzorky přímých barev, kteréch zpravidla nejde dosáhnout soutiskem výtažkových barev.

 

Papír

Jemná vláknina převážně rostlinného původu. Zplstěná, slepená a usušená do tuhé vrstvy, zválcovaná nebo uhlazená. Papír rozdělujeme podle gramáže a dalšího způsobu úpravy (lesklý/matný, pouze kalandrovaný BO, nebo 1x, 2x až 3x natíraný z jedné nebo obou stran). Pro reprezentativnější tiskoviny se často používá křídový papír 2x-3x natíraný. Variantou křídy pro rotační tisky je LWC (Light Weight Coated paper) nebo MWC.

 

Parciální UV lak

Parciální zušlechtění povrchu papíru po tisku, příp. laminaci, minimálně po zalakování tiskovým lakem, za účelem zvýraznění grafického prvku. Provádí se sítotiskem, je možno i celoplošně.

 

Pasovací značky

Křížky na tiskovém archu pro kontrolu soutisku barev při tisku.

 

Perforace

Přerušované proseknutí meteriálu tak, aby se obě části od sebe neoddělily, ale aby se snadno roztrhly.

 

Pixel

Viz Bod Elementární

 

Plošná hmotnost papíru

Vlastnost papíru, která je rozhodující pro jeho výběr, tzv gramáž. Udává poměr hmotnosti a příslušné plochy v gramech na metr čtvereční (g/m2).

 

Point

Jednotka upraveného typografického systemu pica firmou Adobe, který je využíván řadou předtiskových aplikací a je definován: 1” = 72 points, tzn. 1 point = 0,353 mm.

 

Polygrafie

Výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy. Produkty této výroby jsou hlavně knihy, časopisy, noviny a komerční tiskoviny.

 

PostScript

Programovací jazyk popisující stránku pomocí grafických operátorů a rozlišující tři základní typy objektů – text, vektor a rastrový objekt.

 

Potah

Část pevné vazby, na které je nalepena přední a zadní deska a hřbetník.

 

PPI

viz Bod Elementární

 

Preflight

Kontrola datových souborů dodaných zakazníkem. Mimo jiné se především kontoluje rozlišení rastrových objektů (min. 300 DPI), barvový prostor (CMYK) a připojení fontů.

 

Procesní tisková barva

Viz CMYK

 

Prospekt

Několikastránková, mnohdy vícebarevná tiskovina podávající podrobnější informace o firmě a jejích výrobcích nebo službách.

 

Přebal

Obal s klopami chránící hotovou vazbu - pruh papíru, většinou potištěný, s povrchovou úpravou, např. laminováním.

 

Předsádka

Dvoulist sloužící ke spojení knižního bloku s deskami a k ochraně prvního a posledního archu knihy, který je namáhán při otvírání knihy.

 

Předtisková příprava

Část polygrafické výroby v jejímž průběhu jsou textové a obrazové podklady pomocí různých aplikací zpracovávány tak, aby odpovídaly požadované grafické a typografické úpravě a aby splňovaly technické požadavky v závislosti na technologii tisku.

 

Přefalc

Přesah jedné poloviny knihařské složky přes druhou. Je přefalc přední a zadní.

 

Příloha

Doplněk knihy nebo časopisu tištěný odlišně na jiném papíře než textová část, všitý do textové části či za ni, příp. vložený do kapsy nebo pod pásku na desce knihy, nebo volně zasunutý v časopise či v novinách.

 

Přímá tisková barva

Barva, které nelze dosáhnout soutiskem procesních (výtažkových) barev. Přímé barvy se používají u tiskovin, kde jsou speciální požadavky na barevnost, např. u loga a firemních tiskovin. Vybírají se zpravidla ze vzorníku Pantone pro natírané (C – Coated) a nenatírané (U – Uncoated) papíry.

 

Publikace

Literární, vědecké a jiné dílo vydané tiskem, spojené do knihařské vazby.

 

R

Rastr tiskový (lpi)

Síť tiskových bodů, která je určena vzdáleností středů jednotlivých bodů a vyjadřuje se počtem linek na palec (lpi). U ofsetového tisku je to obvykle od 100 do 200 lpi dle použité technologie a materiálu.

 

Ražba

Součást poslední fáze polygrafické výroby tzv. zušlechťování, kde se plocha tiskoviny formuje do požadovaného reliéfu nebo se na povrch tiskoviny aplikují metalické, barevné nebo holografické fólie.

 

Remitenda

Neprodaná část tiskového nákladu novin, časopisů nebo publikací, která je vrácena vydavatelství.

 

RGB

Krychlový barvový prostor pro zobrazení barev na monitoru.

 

RIP

Raster Image Processor – aplikace, která převádí data do formy vhodné pro vlastní reprodukci výstupním zařírením.

 

Rotační ofset

Ofsetový tisk, při němž se potiskuje role papíru. Je výhodný při zpracování vyššího nákladu katalogů, časopisů, novin, brožur apod.

 

Rozlišení

Vyjadřuje počet elementárních bodů na palec (DPI) a má vliv na vykreslení detailů obrazu a počet reprodukovatelných jasových úrovní. Pro rastrové obrazy při reprodukci ofsetovým tiskem je nutné rozlišení min. 300 DPI.

 

Rozsah

Počet stran prospektu, časopisu nebo knihy. Rozsah je vždy sudý a s ohledem na knihařské zpracování je v některých případech třeba určitého počtu stran v bloku. Např. vazba V1 musí mít vždy násobky 4 stran, pokud není opratřena klopou. Nepotištěné strany jsou nazývány vakáty.

 

Rylování

Viz Bigování.

 

S

Sazba

Zhotovení textu.

 

Skener

Vstupní zařízení sloužící pro převod obrazu do digitální podoby. Skenování lze provádět z průhledné (fotofilmy, diapozitivy) nebo odrazové (fotografie) předlohy.

 

Skládání

Tiskové archy jsou dle dalšího zpracování skládány na složky. Rozlišujeme několik základních způsobů skládání: jednoduché (s 1 lomem), křížové (2 lomy kolmé na sebe), paralelní (na poloviny několika souběžnými lomy), harmonikové (střídavé překládání archů souběžnými lomy), okénkové (okraje směrem do středu souběžnými lomy) a zavinuté (jedna vrstva obtáčí druhou souběžnými lomy).

 

Slepotisk

Ražení struktury bez použití barvy.

 

Slitky

viz Ligatury

 

Složka

Arch papíru složený jedním nebo několika lomy na předepsaný hrubý formát. Několik spojených složek tvoří knižní blok; plánovací měrnou jednotkou v polygrafii je arch složený třemi lomy (16 stránek).

 

Snášení

Součást poslední fáze polygrafické výroby tzv. dokončování, při němž se snášením vytváří tzv. komplet. Nejčastěji se snášejí složky pro knižní blok a to buď na sebe (V2, V4) nebo do sebe (V1).

 

Soutisk

Přesné krytí otisků pasovacích křížků z několika tiskových jednotek. Přesnost soutisku se vyjadřuje velikostí odchylky jednotlivých otisků proti sobě.

 

Spad

V případě, že objekty umístěné na stránce dosahují na hranu ořezu, je třeba, aby ji přesahovaly min. o 3 mm kvůli řezání. V opačném případě doporučujeme, aby objekty končily 3 mm od okraje.

 

Š

Šití

Spojení knižního bloku ve hřbetní části a to buď drátem (V1, V3) nebo nití (V4–V9).

 

Škála

Barevný pruh ze čtverečků jednotlivých barev CMYK, popř. PANTONE, určený k měření denzity barev a umístěný na okraji archu.

 

T

Typografie

Součást grafického návrhu tiskoviny a lze se na ni dívat jako na umění úpravy textu, které zajišťuje čitelnost a vizuální poutavost daného textu. Typografické zásady se vyvíjeli na základě zkušeností po několik staletí, tudíž nejsou samoúčelné a mají určitě svůj význam i v současnosti.

 

V

Vakát

Záměrně nepotištěná strana.

 

Vazba

Spojení knižního bloku v jeden celek. Lze ji rozdělit na měkké, polohtuhé, tuhé a ostatní, které lze dále rozdělit do 9 skupin.

Vazba V1 – sešitová vazba šitá drátem ve hřbetu, ořez po třech stranách (trojřez). Vazbu lze opatřit očky pro zavěšení do šanonu.

Vazba V2 – měkká lepená vazba, odfrézovaný hřbet, zavěšená měkká obálka, ořez po třech stranách (trojřez).

Vazba V3 – měkká vazba šitá drátěnými skobičkami napříč knižním blokem a zavěšená do 4x rylované obálky, hřbet je přelepen papírovým nebo plátěným proužkem.

Vazba V4 – měkká šitá vazba v měkké 2x rylované obálce.

Vazba V5 a V6 – dnes již ojediněle používané polotuhé vazby, které se objevují např. v dětských skládankách.

Vazba V7 – tuhá šitá vazba s kombinovaným potahem, např. hřbet muže být potažen plátnem a zbytek papírem.

Vazba V8 – tuhá šitá vazba s plátěným nebo papírovým potahem, případně s přebalem.

Vazba V9 – tuhá šitá vazba s deskami z plastů.

 

Verzálky

Písmena velké abecedy.

 

Vodoznak

Filigrán, průsvitka, pův. ochranná výrobní značka papírny. Znaménko prosvítající v papírové hmotě.

 

Vrtání

Například pro umístění, archivaci tiskovin v šanonu. Vrtají se 1 až 4 otvory o průměru 3-8 mm.

 

Vyřazení

Viz Montáž archová.

 

Vysekávání

Součást poslední fáze polygrafické výroby tzv. zušlechťování, kde je finální tvar výrobku získáván sekáním v jiných než přímočarých linkách, např. slohy, vysačky atp.

 

Výtažek

Jednobarevný obraz, jehož soutiskem vzniká obraz plnobarevný (CMYK).

 

Y

Y (Yellow)

Jedna z tiskových (výtažkových) barev – žlutá.

 

Z

Zalamování

Umísťování sazby podle typografických pravidel a layoutu (zrcadla) do stran.

 

Záložková stužka, lacetka

Tenká barevná stužka (stužky) jedním koncem zalepená ke knižnímu bloku, sloužící k zakládání určitého místa v knize.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

zpět na začátek

Tiskárna Didot, spol. s r.o.

Trnkova 119, 628 00 Brno-Líšeň

tel.: +420 543 215 538, e-mail: info@tiskarna-didot.cz

Copyright © 2015 Tiskárna Didot, spol. s r.o.